❀ Nákupy OnaDnes  sleva -21 % na vše s kódem: ONADNES2024 

Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

Zboží, se kterým nejste spokojeni, můžete u nás vrátit do 30 dnů ode dne doručení bez udání důvodů. Zboží však musí dorazit v neporušeném stavu a v původním obalu, jinak si vyhrazujeme právo na stržení vzniklé škody. Peníze vracíme obvykle nejpozději do 10 dnů. Na vrácení zboží máte 2 možnosti:

1) Vrácení zboží dopravcem

Zboží zabalte a do balíčku s ním vložte tento formulář a kopii daňového dokladu. Neporušené zboží poté zašlete na adresu:

DioArt s.r.o.
třída Tomáše Bati 174
763 02 Zlín

2) Vrácení zboží na prodejnu

Pokud jste si zboží koupili osobně anebo máte cestu kolem naší prodejny, můžete zboží vrátit i tímto způsobem. Stačí vám k tomu kopie daňového dokladu a vrácení zboží společně vyřešíme na místě.
 

Reklamace zboží

Pokud by se na zboží cokoliv pokazilo či neplnilo svoji funkci, neprodleně nás informujte a to buď telefonicky anebo emailem. Do balíčku přiložte kopii daňového dokladu a reklamační formulář a poté zašlete zboží na uvedenou adresu:

DioArt s.r.o.
třída Tomáše Bati 174
763 02 Zlín

Na vyřízení máme ze zákona 30 pracovních dnů, avšak pro Vaši spokojenost se snažíme vyřídit reklamaci co nejrychleji. Průběžně Vás budeme informovat o stavu. V případě kladného vyřízení reklamace Vám poštovné k nám proplatíme.

Plné znění reklamačního řádu naleznete níže.

 

Reklamační řád

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti DioArt s.r.o., IČ: 02503158, se sídlem: třída Tomáše Bati 174, 76302 Zlín (dále jen „prodávající“), provozující internetový obchod elarte.cz, informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

1.2. Reklamační řád byl zpracován dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem

2.1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené nebo je zjevně poškozen přepravní obal. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit na adresu info@elarte.cz.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

3.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

3.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.4. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4. Vyřízení reklamace

4.1. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese DioAr s.r.o., třída Tomáše Bati 174, 76302 Zlín. Reklamací je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

4.2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení reklamačního řízení vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

4.3. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list (v případě, že byl k zboží vystaven). Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

4.4. Kupující, v případě že bude zboží k reklamaci zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen uvést dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.

4.5. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující následně právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na poštovní přepravu.

4.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.7. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

4.8. Pro rychlejší vyřízení reklamace lze využít přiložený reklamační list.

5. Řešení sporů

5.1. Spory vzniklé z reklamací řeší obecné soudy.

5.2.  Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

5.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

5.4. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská, 15120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

5.5. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


V případě dalších dotazů k reklamaci a vrácení zboží nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru